pejabat berdaftar

pejabat-berdaftar

Pejabat Berdaftar dan Waktu Pejabat

Setiap syarikat dikehendaki oleh statut mempunyai pejabat berdaftar. Ia bukanlah suatu tempat atau pejabat urusan syarikat tersebut dijalankan seperti yang difahami oleh orang biasa. Dalam bahasa biasa, pejabat daftar ini merupakan suatu tempat di mana syarikat itu dilahirkan atau diperbadankan.

Definisi

Suatu syarikat pada setiap masa dikehendaki mempunyai pejabat berdaftar di Malaysia, dan fungsinya ialah bagi tujuan perhubungan antara Pendaftar dan syarikat yang mana semua komunikasi dan notis boleh ditujukan.[1]

Akses Kepada Orang Awam

Pejabat berdaftar suatu syarikat hendaklah dibuka dan boleh diakses oleh orang awam pada waktu biasa perniagaan.[2] Jika waktu biasa perniagaan ialah hari Isnin hingga Jumaat, daripada jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang, maka orang awam boleh mengakses sesuatu fail syarikat di pejabat berdaftar pada hari dan waktu tersebut.

Perubahan Alamat Berdaftar

Sebarang perubahan dalam alamat berdaftar syarikat hendaklah dimaklumkan kepada pihak Pendaftar dalam tempoh empat belas hari daripada perubahan itu.[3]

Lazimnya, alamat berdaftar adalah alamat pejabat Setiausaha syarikat. Namun begitu, terdapat sesetengah syarikat menghendaki pejabat berdaftar syarikat diubah daripada alamat pejabat Setiausaha ke alamat syarikat mereka. Hal ini menyebabkan segala urusan surat menyurat dengan Pendaftar seperti notis-notis pemberitahuan, kueri dan penalti akan dialamatkan kepada mereka tanpa pengetahuan Setiausaha. Akibatnya, Setiausaha syarikat tidak dapat bertindak dengan sewajarnya seperti menjawap kueri, membuat pembetulan dokumen-dokumen, rayuan penalti dan lain-lain.

Dokumen Yang Disimpan

Mana-mana syarikat dikehendaki menyimpan dokumen-dokumen berikut di Pejabat Berdaftar:[4]

 • notis pendaftaran syarikat;
 • perlembagaan syarikat, jika ada;
 • sijil yang diberikan di bawah Akta atau undang-undang bertulis yang lepas, jika ada;
 • semua daftar, buku, rekod, dan semua dokumen yang dikehendaki di bawah Akta;
 • semua minit mesyuarat ahli-ahli dan resolusi ahli-ahli;
 • semua minit mesyuarat dan resolusi Lembaga Pengarah dan jawatankuasa Lembaga Pengarah;
 • salinan semua komunikasi bertulis dengan ahli-ahli atau semua pemegang syer daripada kelas syer yang sama;
 • salinan semua penyata kewangan dan penyata kewangan kumpulan;
 • rekod-rekod perakaunan syarikat;
 • salinan semua instrument yang mewujudkan atau menjadi keterangan gadaian; dan
 • dokumen-dokumen lain yang dikehendaki disimpan oleh Pendaftar.
Menyimpan Dokumen, Buku Daftar dan Indeks Ditempat Lain

Apa-apa dokumen yang disenaraikan di atas boleh disimpan di tempat lain, kecuali minit semua mesyuarat dan ketetapan lembaga dan jawatankuasa Lembaga dengan syarat suatu notis pertukaran alamat diberikan kepada Pendaftar dalam masa 14 hari daripada tarikh pertukaran dibuat.

Daftar ahli dan indeks hendaklah disimpan di pejabat berdaftar, tetapi tertakluk kepada:5

 • buku daftar dan indeks itu boleh disimpan di pejabat yang lain jika buku daftar dan indeks itu disediakan di pejabat lain tersebut;
 • syarikat itu boleh menyimpan buku daftar dan indeks dipejabat orang itu jika menurut perkiraan syarikat orang itu menyediakan daftar dan indeks bagi pihaknya.

 

pejabat berdaftar

 

Setiausaha Syarikat Perkhidmatan Cukai

 

[1] Seksyen 46(1) AS 2016

[2] Seksyen 46(2) AS 2016

[3] Seksyen 46(3) AS 2016

[4] Seksyen 47 AS 2016

[5] Seksyen 54 AS 2016

 

Similar Posts