teori oraganik personaliti syarikat

minda dan kuasa syarikat

Apakah Minda dan Personaliti Syarikat?

Syarikat tidak mempunyai keupayaan untuk bertindak bagi dirinya sendiri disebabkan ia bukan manusia biasa. Dalam menjalankan perniagaan, suatu syarikat boleh melantik agen yang diberikan autoriti tertentu oleh lembaga pengarahnya bagi menjalankan sesuatu tugas tertentu. Oleh itu, minda dan personaliti syarikat terletak ditangan lembaga pengarah dan ahli-ahlinya. Kemudian, Lembaga Pengarah memberi kuasa kepada ejen yang berkaitan untuk melaksanakannya. Kuasa-kuasa tersebut diperuntukkan kepada ejen untuk bertindak melaksanakan sesuatu mengikut arahan-arahan tertentu bagi kepentingan syarikat. Mahkamah mengiktiraf lembaga pengarah dan ahli-ahlinya sebagai dua buah organ yang mengawal minda syarikat yang mana kuasa diturunkan kepada syarikat melalui ketetapan-ketetapan khas yang diluluskan dalam mesyuarat ahli-ahlinya.

Jelasnya, apabila lembaga pengarah bertindak dalam ruang lingkup kuasa yang dikawal oleh Akta atau Perlembagaan Syarikat, maka tindakan mereka merupakan suatu arahan sah daripada syarikat. Oleh itu, tindakan organ-organ dalam syarikat merupakan tindakan syarikat itu sendiri dan keputusan pengarah-pengarah mencerminkan keputusan yang diambil oleh syarikat. Dalam terminologi undang-undang, organ-organ syarikat dikenali sebagi alter-ego syarikat. Minda dan personaliti syarikat, merupakan minda dan personaliti alter-egonya.

 

minda dan kehendak syarikat

Kesan Undang-undang

Teori organik minda dan personaliti syarikat ini merupakan lanjutan daripada undang-undang ejensi. Seseorang yang mempunyai autoriti nyata atau tersirat dalam sesetengah kes boleh dianggap sebagai bukan sahaja agen syarikat tetapi merupakan tindakan syarikat itu sendiri. Tujuan teori organik ini ialah untuk memastikan bahawa syarikat boleh dikenali melalui individu yang mengawalnya dan hanya digunakan oleh Mahkamah dalam keadaan-keadaan tertentu sahaja. Misalnya, jika syarikat melakukan aktiviti yang menyalahi undang-undang, maka Mahkamah akan melihat siapakah alter-ego syarikat; sudah tentulah pengarah-pengarahnya. Hal ini disebabkan teori organik menyatakan bahawa segala tindakan syarikat secara sahnya dilakukan oleh organ-organnya. Mahkamah boleh menyingkap tabir perbadanan untuk mengenalpasti alter-ego dalam memelihara prinsip keadilan dipenuhi.

Oleh itu, siapakah yang boleh dianggap sebagai organ-organ syarikat? Menurut undang-undang lazim dalam kes H L Bolton (Engineering) Co Ltd lwn T J Graham & Sons Ltd, Lord Denning membuat analogi bahawa perniagaan sesuatu syarikat dikendalikan oleh para pengarah. Mahkamah memutuskan bahawa matlamat mereka adalah juga merupakan matlamat syarikat. Seseorang pekerja dan ejen yang dianggap sebagai tangan syarikat bagi melaksanakan tugas-tugas, dan tidak boleh dianggap sebagai mewakili minda dan arahan syarikat. Menurut teori organik minda dan personaliti syarikat, para pengarah dan anggota-anggota lain seperti pengurus-pengurus dianggap sebagai mewakili minda dan arahan syarikat bagi tujuan mentadbir dan mengawal segala urusan perniagaan. Kedudukan minda pengurus-pengurus syarikat juga merupakan kedudukan minda syarikat dan diperakui sah oleh undang-undang.

Kesimpulannya, doktrin teori organik minda dan personaliti syarikat lahir daripada sifat syarikat yang tidak mampu bertindak sendirian. Tindakan pengarah, ahli-ahlinya dan pegawai-pegawai kanannya yang kenali sebagai alter-ego syarikat merupakan tindakan syarikat dan diiktiraf sah oleh undang-undang.

 

teori organik personailiti syarikat

 

Syarikat Pemegangan Pejabat Berdaftar Perkhidmatan Cukai Setiausaha Syarikat

 

Similar Posts